Aado 25 jaar.

  • dagen
  • uren
  • minuten
  • seconden

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van leden, adverteerders/sponsors.

Oldtimerfriends Aado hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonsgegevens en respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar leden, adverteerders/sponsors. Oldtimerfriends Aado zal er daarom voor zorgen dat eventuele persoonlijke informatie die aan Oldtimerfriends Aado wordt verstrekt – of die al in ons bezit is – vertrouwelijk en in overeenstemming met de (internationale) privacywetgeving. (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG), wordt behandeld. Oldtimerfriends Aado wijst erop dat zij de persoonsgegevens die u aan Oldtimerfriends Aado verstrekt, zal verzamelen en gebruiken, omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren.

Indien u een (potentiële) lid of adverteerder/sponsor van Oldtimerfriends Aado bent, dan gebruikt Oldtimerfriends Aado uw gegevens om u berichten te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken en/of diensten te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoering van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om aan Oldtimerfriends Aado uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u Oldtimerfriends Aado geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

Oldtimerfriends Aado verstrekt beslist geen persoonsgegevens aan derden, tenzij we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of zulks in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. In verband met de uitvoering van een mogelijke overeenkomst kan het zo zijn dat Oldtimerfriends Aado uw persoonsgegevens moet verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan Oldtimerfriends Aado toeleveren of in opdracht van Oldtimerfriends Aado werkzaamheden uitvoeren.

Verder maakt Oldtimerfriends Aado gebruik van serverruimte voor de opslag van (delen van) onze administratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Omdat wij gebruik maken van een clubblad worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Direct marketing

Als u lid of adverteerder/sponsor van Oldtimerfriends Aado wordt, zal Oldtimerfriends Aado de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en om u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het kunnen aanbieden van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte of dienst bij Oldtimerfriends Aado heeft opgevraagd, maar u geen lid of gebruiker bij Oldtimerfriends Aado geworden bent, zal Oldtimerfriends Aado uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na het laatste contact verwijderen. Bent u wel lid of adverteerder/sponsor bij Oldtimerfriends Aado geworden, dan zal Oldtimerfriends Aado uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen Oldtimerfriends Aado verplicht is om de administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zal Oldtimerfriends Aado uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om Oldtimerfriends Aado te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u Oldtimerfriends Aado ook verzoeken om een aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

Ook kunt u bij Oldtimerfriends Aado bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u Oldtimerfriends Aado verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot het secretariaat van Oldtimerfriends Aado. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is ingegaan per 25 mei 2018. Oldtimerfriends Aado behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zal Oldtimerfriends Aado u daarvan op de hoogte brengen.

Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zal Oldtimerfriends Aado u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

© Oldtimerfriends Aado. All rights reserved.

Oldtimerfriends Aado

  • Oldtimerfriends Aado
  • Doornhoek 3
  • 5465 RC Zijtaart

© Oldtimerfriends Aado. All rights reserved.